skip to Main Content
I kunngjøringen skal selskapets kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen 6 uker. Denne fristen er ikke preklusiv, som vil si at kravet ikke går tapt selv om det ikke meldes. Det er således viktig å ha god oversikt over selskapets gjeldsforpliktelser.

Aksjonærenes ansvar

I tilfeller hvor det etter avviklingen likevel fremmes krav fra kreditorer som ikke har fått dekket sine krav under avviklingen, hefter det oppløste selskapets aksjonærer for denne gjelden. Ansvaret er imidlertid begrenset oppad til verdien av den utdeling den enkelte aksjonær mottok ved avviklingen. (aksjelovens § 16-12 ) (ansvaret gjelder selv om man har mottatt oppgjør i god tro- da as lov § 3-7 bare gjelder ordinært utbytte)(ansvaret kan være ubegrenset etter de  alminnelige erstatningsregler — uaktsomhet / økonomisk tap / årsakssammenheng) 

Dersom det for eksempel ble utbetalt kr 100 000 i likvidasjonsutbytte til aksjonærene og det etter avviklingen blir fremmet et krav mot det slettede selskapet på kr 1 000 000, vil aksjonærene være ansvarlig for å betale denne udekkede kreditoren kr 100 000. Hvis en tenker seg at det var fire aksjonærer i selskapet, som hver eide 25 % av aksjene og mottok kr 25 000 av likvidasjonsutbyttet, vil ansvaret for hver enkelt aksjonær utgjøre kr 25 000. Dersom én av aksjonærene er insolvent og ikke har mulighet for å gjøre opp sin andel av kravet, hefter de øvrige aksjonærene for den insolvente aksjonærens andel – men likevel ikke utover det beløp den enkelte har mottatt i likvidasjonsutbytte.

Avviklingsstyrets ansvar

Medlemmer av avviklingsstyret hefter solidarisk for selskapets udekkede gjeld, med mindre det kan godtgjøres at avviklingsstyret har opptrådt forsvarlig når selskapet ble avviklet, eller opptrådt med ”tilbørlig aktsomhet” . Kort sagt er spørsmålet om avviklingsstyret kan klandres for å ha avviklet selskapet, dersom det i ettertid vier seg å være et udekket krav.
(aksjelovens § 16-12)
Totalrammen som kan kreves av det enkelte medlem — er totalen av hva som er utdelt i forbindelse med slettingen (totalutbyttet)

 

At man hefter solidarisk for et krav, vil si at hver enkelt er ansvarlig for hele beløpet og at kreditor kan kreve beløpet hos hvem han ønsker hos disse. Den som betaler kravet, kan kreve regress (tilbakebetaling) hos de øvrige styremedlemmene. Det er likevel den som ”legger ut” som får arbeidet med å kreve tilbakebetaling hos de øvrige.

 Eventuelt erstatningsansvar for avviklingsstyret

Hvis avviklingsstyret med viten og vilje har avviklet et selskap som har udekkede gjeldsforpliktelser, følger det av alminnelige erstatningsregler og også erstatningsregler i aksjeloven (kap 17), at avviklingsstyret kan holdes ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Ansvaret er da ikke nødvendigvis begrenset til likvidasjonsutbyttet.

Ansvaret for både aksjonærer og avviklingsstyret etter aksjelovens regler om avvikling, foreldes tre år etter at selskapets endelige oppløsning ble registrert i Foretaksregisteret. (§16-12)

 

 

Back To Top